ANVR-reisvoorwaarden
Hannick Reizen is aangesloten bij de ANVR (KvK nummer 27131290) en ANVR nummer 05183). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze brochure/op deze website worden aangeboden onder het beding van de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B - Boekingsvoorwaarden-) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze brochure/website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. U neemt kennis van en gaat bij boeking akkoord met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden-) en overige ANVR-informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Hannick Reizen is aangesloten bij de SGR, lidnummer 1881. Alle in dit programma/ op deze website gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is, zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerd reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De volledige garantieregeling is terug te vinden op www.calamiteitenfonds.nl. De publieksheffing bedraagt € 2,50 per boeking/factuur (max. 9 personen).


Hannick Reizen hanteert de ANVR- Consumentenvoorwaarden met de volgende aanvullingen:

(Aan)betaling
Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, vermeerderd met de kosten van de toegangskaarten van de muziekvoorstellingen en evt. vliegtickets. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van de reisorganisatie. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien de overeenkomst non-refundable reiselementen bevat, worden de non-refundable reiselementen na ontvangst van de aanbetaling voor de reiziger gereserveerd. Eventuele toeslagen tussen het moment van boeking en ontvangst van de aanbetaling worden doorberekend.

Reisbescheiden
De benodigde reispapieren zullen in de regel tussen 21 dagen en 14 dagen voor vertrek worden verstuurd, maar uiterlijk 10 dagen voor vertrek.

Reserveringskosten
Per factuur wordt door ons € 25,- reserveringskosten in rekening gebracht.

Persoonlijke gegevens
De ANVR-reisvoorwaarden vereisen dat u bij boeking persoonlijke gegevens verstrekt, die voor een correcte uitvoering van de reis van belang (kunnen) zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een verstandelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis belangrijk kunnen zijn.

Prijzen onder voorbehoud
De prijzen van de reis, zoals vermeld in onze brochure, zijn gebaseerd op de gegevens die ons bij het ter perse gaan van de brochures ter beschikking stonden. Vermelde prijzen zijn per persoon. Mochten zich prijswijzigingen voordoen (bijv. wijziging olieprijzen, vluchttoeslagen, koerswijzigingen of wijzigingen in het BTW-percentage), dan behouden wij ons het recht voor die door te berekenen.

Minimum aantal deelnemers
Voor alle groepsreizen in dit programma geldt een minimum aantal deelnemers. Met minder deelnemers kan de reis helaas niet worden uitgevoerd. Alle reizen van Hannick zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Voor vliegreizen is dit minimaal 12 deelnemers. Voor touringcarreizen geldt een minimum van 15 deelnemers. Indien dit aantal niet wordt gerealiseerd kan Hannick Reizen de reisovereenkomst opzeggen. Hannick Reizen zal u uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum berichten en daarbij trachten een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

Muziekuitvoeringen
Muziekreizen: de reisorganisator is voor (de uitvoering van en informatie over) de voorstellingen afhankelijk van de diensten van derden, in het bijzonder van operahuizen/uitvoerende organisaties/festivaldirecties. De reisorganisator kan noch vóór noch tijdens de reis instaan voor de kwaliteit van de voorstellingen, voor onverhoopte wijzigingen van voorstellingen noch voor vervanging van de bij een voorstelling betrokken artiesten. De voorstellingen vinden plaats onder voorbehoud van wijzigingen. Indien een voorstelling onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal de reisorganisator zich ervoor inspannen om een redelijk alternatief aan te bieden teneinde de eventuele gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Indien de reisorganisator er niet in slaagt een redelijk alternatief aan te bieden en zich hierdoor kosten bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Regelgeving openluchtvoorstellingen en slecht weer
Een opera of concert bijwonen in een openluchttheater zorgt altijd voor een bijzondere sfeer. Vooral in de zomermaanden zijn er vele openluchtvoorstellingen. Hannick Reizen biedt dit soort voorstellingen regelmatig aan in haar aanbod. Hoewel het op deze bestemmingen doorgaans mooi en zonnig weer is kan het ook wel eens regenen. De organisaties van het festival of de opera hanteren hiervoor vaak speciale regels. Deze regels worden vermeld bij de betreffende reis.

 

Wijzigingskosten
1. Tot 28 dagen voor vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht, waarvoor € 27,- per boeking in rekening wordt gebracht. Bij wijziging binnen deze 28 dagen worden in het algemeen de annuleringsbepalingen aangehouden.
2. Buiten het genoemd bedrag zullen bovendien aan de deelnemer(s) in rekening gebracht worden de voor een verandering c.q. omboeking noodzakelijk gemaakte (communicatie)kosten.
3. Een reiziger kan om medische redenen als om andere redenen de reisorganisatie verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Hannick Reizen is niet verplicht hier gehoor aan te geven. Als de wijziging wel doorgevoerd wordt, dan is de reiziger verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden. Deze kosten moeten vooraf aan het doorvoeren van de wijziging aan de reiziger bekend worden gemaakt.

Annuleringsbepalingen
Voor onze opera- en concertreizen gelden de volgende annuleringsbepalingen:

  • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
  • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; echter met een minimum van het aanbetalingsbedrag.
  • vanaf de 28ste dag vóór vertrek (inclusief) tot de 5e dag: 75% van de reissom;
  • vanaf de 5e dag (inclusief) vóór vertrek of later: de volle reissom.
  • een annulering wordt alleen binnen kantooruren tussen 09.00 uur en 17.00 uur in behandeling genomen. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn binnen gekomen op de eerstvolgende werkdag.


In-de-plaats-stelling
Indien u een geboekte reis, wegens omstandigheden, dient te annuleren is het voor u ook mogelijk een in-de-plaats-stelling te doen. In dit geval heeft u familie, vrienden of kennisen die in uw plaats de reis willen maken. Doorgaans zijn hiermee minder kosten gemoeit dan met een annulering. Bij een vliegreis zijn er bijvoorbeeld kosten om het vliegticket om te boeken op een andere naam. Per reis kunnen deze kosten verschillen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Hierbij is het belangrijk dat u zelf voor vervanging zorgt. Hannick Reizen is daar niet verantwoordelijk voor. Indien u geen vervanging heeft en u kunt de reis niet maken dient de reis geannuleerd te worden middels de bovenstaande voorwaarden.

 

Brochure aanvragen